Länk till sektionen "Nyfiken på Islam"

 

Information om Gud  
Linje
06.10 Kunskap och insikt om Gud - ur Ibn abd al-Wahhâbs "De tre  
    grunderna" som sammanfattar de grundläggande kunskaper en muslim bör ha om sin religion.
06.10 Tawhîd - Tron på en Gud - fritt efter ett kapitel ur sh. Ibn Abd al-
    Wahhâbs bok Kitâb at-Tawhîd
04.12 Tron på Guds attribut - sh. ul-Islâm Ibn Taymiyyah, Sâlih al-Fawzân och
    Khalîl Harras | Ramarna för tron på, och förståelsen av Guds attribut.  
06.01 Tre principer för Guds namn och attribut | sh. Amin Shanqiti
 
07.03 Kunskap om Allâhs namn och attribut | sh Abdur-Rahmân as-Sa'di  
     
Information om profeten Muhammed - över honom vare frid  
Linje
07.03 Kunskap om profeten | sh Abdur-Rahmân as-Sa'di  
       
Grundläggande information om religionen Islam
Linje
06.10 Gabrielstraditionen: Han kom till er för att lära er er religion  
08.01 ...Vad är Islam? ur Ibn Radjab al-Hanbalis kommentar på Gabriels-.  
    traditionen  
08.01 ...Vad är Imân? av Ibn Radjab al-Hanbali  
16.08 ... Vad är Ihsân? av Ibn Radjab al-Hanbali  
06.10 Kunskap om Islam med dess bevisning - ur Ibn abd al-Wahhâbs
    "De tre grunderna" som sammanfattar de grundläggande kunskaper en muslim bör ha om sin religion.  
04.10 Religionens tre nivåer - Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah diskuterar  
    relationen mellan ihsân, imân och islâm  
04.10 Skillnaden mellan islâm och imân - underkastelse och tro - Shaykh  
    ul-islâm Ibn Taymiyyah  
04.10 'Den troende', 'den som underkastar sig' och 'den som överger' -  
    Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah  
       
       
Grundläggande information om den islamiska bönen, fastan mm  
Linje
  Information om den islamiska trosbekännelsen  
03.11 Innebörden i "Det finns ingen gudom förutom Gud" - Hamoud  
    M. Al-Lahim | Om vad den islamiska trosbekännelsen omfattar och vilka krav den ställer på individen.  
02.10 Villkoren för trosbekännelsen - Sâlih al-Fawzân | Översikt över de  
    villkor som den bekännande måste uppfylla av uppriktighet, kärlek, kunskap mf l.  
  Information om den islamiska bönen  
  Bönens utförande  
07.01 Den mindre tvagningen (wudû') inför bön | Burhân ad-Dîn al-  
    Farghâni al-Marghinâni  
07.01 De villkor som föregår bönen | Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-  
    Marghinâni  
07.01 Beskrivningen av bönens utförande| Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-  
    Marghinâni  
07.01 Översättarens kommentar till Utdragen ur Burhân ad-Dîn al-  
    Marghinânis bok al-Hidâya...  
     
       
  Allmänt om bönen  
2000/2 Jag har delat bönen mellan Mig och Min tjänare - Ibn Qayyim al-  
    Djawziyyah | En tänkvärd text om Guds gensvar på den bedjandes läsning av Koranens första kapitel al-Fâtihah.  
001/11 Förmiddagsbönen - s. ad-duhâ  
2003/4 Åminnelser för nedfallandet (sudjûd) i bönen - Imam an-Nawawî  
2003/4 En åminnelse för nedfallandet och bugandet i bönen - imam an-  
  Nawawî  
2008/8 Ny artikel Får man förrätta bönen i en moské där det finns en grav? shaykh  
    Ibn Uthaymîn  
  Infomation om fastan  
02.11 Fastan under Ramadan - Samanfattning ur Sayyid Sabiqs Fiqh  
    us-sunnah | Reglerna för fastan under ramadan sammanfattade.  
07.11 Liknelsen för [fastan] är en man som bär en säck med mysk i en  
    folksamling som alla förundras över doften... Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah  
05.10 Fastans inre hemligheter - Imam Ibn Qudâmah al-Maqdisî | Om  
    närheten till Gud under fastan, och en förklaring av de inre hemligheterna under fastan och dess karakteristik  
05.10 Allmaktens natt - laylat ul-qadr - Sh. Ibn Uthaymîn | Om att ta till  
    vara på de välsignade stunderna och att söka välsignelsern under Allmaktens natt.  
       

 

Om Gudsåminnelse
Linje
07.03 Principer bakom gudsåminnelser och åkallan - sh. Abu Bakr Zayd  
05.02 Om Gudsåminnelse - Sayyid Sâbiq | Koranverser och profettraditioner  
    som inspirerar till gudsåminnelse (dhikr) och ger en inblick i de andliga värdena bakom åminnelsen.  
03.05 Den bästa av böner om förlåtelse (as-Sayyid al-istighfâr) | En bön  
    som profeten lärt ut för morgon och kväll till de som vill vara bland paradisets folk.  
10.03 Åminnelser efter de dagliga bönerna - Imam an-Nawawî | Åminnelser  
    som profeten - över honom vare frid - lärde sina efterföljare och som fortfarande finns hos oss idag.  
03.04 Om så dina synder vore som havets skum... | Åminnelser (adhkâr) för  
    morgonen, kvällen och dagen  
       

 

Bibliografier & biografier  
Linje
  Information om författare och teologer och om deras skrifter och texter  
  Biografier över de lärde och författare som används på www.detgoda.se  
01.05 al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ‘îl (d. 878)  
01.05 Shaykh ul-Islâm Ibn Taymiyyah (1263-1328)  
01.05 Shaykh Muhammed al-Ghazâlî (1917-1996)  
01.05

Abdullâh al-Ansârî från Herat (1005-1089)

 
07.05 Imam an-Nawawî  
07.05 Ahmad Ibn Hanbal (780 - 855)  
  Bibliografi över de böcker och texter som används på www.detgoda.se  
01.05 Om Fiqh us-sunnah och Sayyid Sabiq (1915-2000)  
01.05 Al-'Usûl al-thalâthah av Sh. Muhammad ibn Abd al-Wahhâb  
01.05 Kitâb at-Tawhîd av Sh. Muhammad ibn Abd al-Wahhâb  
       

 

Nyttiga texter som inte platsar under nadra rubriker i sektionen  
Linje
08.07

Två villkor för att en handling skall vara accepterad - Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbalis Djâmi’ al-’ulûm wa al-hikâm

 
01.07 Den som håller fast vid en rättskola (madhhab) bör klandras ...  
    | Shaykh ul-Islâm Ibn Taymiyyah  
03.07 Effekterna av en säkert rotad kunskap | Sh. Abdur-Rahmân as-Sa'di  
16.08 Ny artikel Sunnahs folk följer profetens föredöme | Sh. ul-islâm Ibn Taymiyyah  
     

HEM • NYFIKEN • GRUNDER • TEOLOGI

www.detgoda.se © 2006 - 2008

 

 

Den arabiska texten betyder: "I Guds, denBarmhärtiges, den Nåderikes namn"