På www.detgoda.se finner du information om islam för nyfikna, om islam grunder och teologi för den som vill veta mer
Islam på svenska
 
www.detgoda.se
Nyfiken på Islam
Vad är
 

Det Bestående Goda?

I Guds den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Prisad vare Gud, världarnas skapare och bevarare, och må Hans frod och välsignelser vara över Han sändebud och profet, och må Hans nåd vara över hans familj och följeslagare och hans sanna efterföljare.

O Gud! Jag söker skydd hos dig från två ting, att jag tror att jag åstadkommit någonting av mig själv, och att tro att jag har några rättigheter genom det att fordra av Dig.

Inledning

Shaykh ul-islâmAbdullâh al-Ansârî (d. 1089) sade:

Vår tro kommer genom lyssnandet till undervisning - inte genom intellektets ränker (hilât).

 
Vår tro bygger på accepterande och underkastelse (taslîm) -iInte på tolkning (ta'wîl) och överdrift (tasarruf).  
Om hjärtat säger, "Varför?" - Säg då, "Jag inklinerar mot det [gudomliga] påbudet."  
Om intellektet säger, "Hur?" - svara då, "Jag är en Gudstjänare."  
Acceptera det uppenbara (zâhir) - Var förbunden det inre (bâtin);  

Lämna varje ny tolkning; och - överge inte den väg som föregått!

Vad är Det Bestående Goda?

Al-Ansâris ord - tagna ur hans Korantolkning, Kashf al-asrâr, kan tjäna som en sammanfattning av vad Det Bestående Goda aspirerar till att vara och till att uttrycka.

Materialet på hemsidan kommer ur den sunni-islamiska trossfären. Genom översättningar och sammanställningar av texter avser webmästaren att tillgängliggöra och förmedla material på svenska som - oftast - inte tidigare varit tillgängligt på det språket.

Strävan med Det Bestående Goda är att inte blanda samman webmästarens eget intellekt och egna tolkningar av islam med det publicerade materialets innehåll - utan snarare förmedla.

Att följa och underkasta sig Guds vilja och bli till en så god Gudstjänare som möjligt bör vara varje muslims mål. "Det Bestående Goda" syftar just på detta arbete och fokuserar därför på både de yttre (zâhir) och inre (bâtin) aspekterna av islam. Därför finns en rad mer eller mindre tekniska artiklar om den praktiska dyrkan av Gud och de finns en rad artiklar som berör de inre aspekterna av dyrkan och om aspekter i andlig utveckling och fördjupning.

Det Bestående Goda avser att följa, och bjuda in till den väg som stakats ut av de tidiga generationerna och de teologer som följde i deras fotspår och till att hålla fast vid föregångsmännens - as-salaf us-sâlih's - väg.
Och all framgång kommer från Gud.

 

 

HEM • NYFIKEN • GRUNDER • TEOLOGI

www.detgoda.se 2006

 

 

Den arabiska texten betyder: "I Guds, denBarmhärtiges, den Nåderikes namn"